PHP图片在线加水印网站源码

源码介绍

专门用于给图片加水印打码的工具,完全基于浏览器本地API,无任何网络请求(特别适合身份证等敏感证件),可用于网站发表图文文章,社区等等,有效防止别人盗图使用!

下载地址:

https://xiaogao.lanzoum.com/ihFu708jpy9g
https://pan.baidu.com/s/1wYNKYinkk-HVgGrVhklQXA?pwd=d683
https://www.aliyundrive.com/s/xdyvBoYPPAT
https://pan.quark.cn/s/28d644040e9c

THE END