PC实时显示网速CPU内存

Traffic Monitor是一款用于Windows平台的网速监控悬浮窗软件

可以显示当前网速、CPU及内存利用率,支持嵌入到任务栏显示,更换皮肤、历史流量统计等。

下载地址:

https://xiaogao.lanzoum.com/iJ31W03extte
https://cloud.189.cn/t/Mf2qAnre6nYb
https://www.aliyundrive.com/s/TrWyG1sJdWu
https://pan.baidu.com/s/1iR-1fdAwqM7397lmFtN0-A

THE END