layuimini 资产管理网站源码

源码介绍:

将源码上传到服务器,修改根目录config.php文件中的数据库参数,将根目录的SQL文件导入数据库即可。PHP版本建议5.6,高版本可能EXCEL导入导出有问题。管理员admin,密码123456.

基于layuimini开发的,还保留了layuimini的绝大部分文件:https://github.com/zhongshaofa/layuimini

下载地址:

https://xiaogao.lanzoux.com/icv0lgf
https://pan.baidu.com/s/17GbrrEQ0Vh0fZmWhNvm3vw
https://cloud.189.cn/t/zEVZNvYjY3yy
https://share.weiyun.com/68bey74P

THE END