Force Yc 第十四款二次元html5引导页源码

Force Yc 第十四款二次元html5引导页源码,此源码可以播放自己的音乐,音乐修改在代码内寻找,LOGO修改:images 图片名字:logo.png,此源码已改成外链模式。

下载地址:

https://xiaogao.lanzoum.com/i67NY01y1are
https://cloud.189.cn/t/yei63uiAraUf
https://www.aliyundrive.com/s/BMh7B6rZMsR
https://pan.baidu.com/s/1e-veRaiN5SOEArMEJsq4ow

THE END